Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Albrechtice nad Vltavou
Albrechtice
nad Vltavou

Czech POINT

Na Obecním úřadu v Albrechticích nad Vltavou je od 1.11.2009 zřízeno pracoviště CzechPOINT, které umožňuje občanům získat výpisy z některých registrů a provedení činností spojených s datovými schránkami.

Co je CzechPOINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy CzechPOINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

CzechPOINT umožňuje občanům získat výpisy z těchto registrů:

Výpisy z veřejných evidencí

  • Obchodní rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpisy z neveřejných evidencí

  • Rejstřík trestů

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit

Ověřené výpisy z veřejných evidencí

Žadatel musí znát základní údaje pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík: IČ subjektu
Živnostenský rejstřík: IČ podnikatele/fyzické osoby
Katastr nemovitostí: Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví nebo název katastrálního území a dále buď parcelní čístlo požadované nemovitosti, jedná- li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné,jedná-li se o stavbu
Výpis z bodového hodnocení řidiče: o výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. K prokázání totožnosti je potřeba platný občanský průkaz, cestovní pas, popř.řidičský průkaz (tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady)

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů

Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti je potřeba platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v ČR a bylo jim přiděleno rodné číslo.
Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ceník

-Obchodní rejstřík – za 1.stranu 100,– Kč, za každou další i započatou 50,– Kč
-Živnostenský rejstřík – za 1.stranu 100,– Kč, za každou další i započatou 50,– Kč
-Katastr nemovitostí – za 1.stranu 100,– Kč, za každou další i započatou 50,– Kč
-Rejstřík trestů – za 1.stranu 50,– Kč, za každou další i započatou 0,– Kč
-Výpis z bodového hodnocení řidiče – za 1.stranu 100,– Kč, za každou další i započatou 50,– Kč

Dálkový přístup do systému CzechPOINT – stránky České pošty

Na stránkách České pošty si můžete z pohodlí domova či kanceláře objednat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy. Můžete požádat o výpis z katastru nemovitostí,ob­chodního nebo živnostenského rejstříku a požadovaný výpis Vám bude obratem zaslán na uvedenou adresu za cenu stanouvenou dle Ceníku České pošty, s.p.

CzechPOINT provádí činnosti v rámci informačního systému datových schránek

1. Autorizovaná konverze dokumentů
2. Podání žádosti o zřízení datové schránky
3. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

Popisy činností:

Ad.1.Autorizovaná konverze dokumentů

Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl,má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie.Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
Konverze z listinné do elektronické podoby – žadatel přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby žadatele předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi.
Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD nebo poslat z datové schránky žadatele do Úschovy (datového úložiště). V tomto případě s sebou žadatel přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Ad.2.Podání žádosti o zřízení datové schránky

Na kontaktních místech veřejné správy CzechPOINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště CzechPOINT elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli k podpisu.
Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Ad.3.Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník pracoviště CzechPOINT eletronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Czech POINT


Naši partneři