Albrechtice nad Vltavou

Hlavní nabídka

cs

Dotace a granty 2022

 

 

Albrechtice nad Vltavou - rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice

Poskytovatel dotace:   Ministerstvo pro místní rozvoj 

Program:  Integrovaný regionální operační program

 

Po realizaci projektu bude rekonstruovaná a dostavěná hasičská zbrojnice plně sloužit svému účelu a bude odolnější vůči regionálním rizikovým faktorům, a to zejména vůči sněhovým srážkám a masivním námrazám. Uspořádání místností v budově bude více vyhovovat požadavkům na provoz JSDHO.

 

Na tento projekt byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie ve výši 3 923 208,90 Kč.  
 

Ministerstvo pro místní rozvoh ČR            Evropský fond pro regionální rozvoj

__________________________________

Vybavení učebny přírodopisu

 

Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0017195

Poskytoval dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: Integrovaný regionální operační program

Harmonogram: listopad 2021 – červen 2022

 

Projekt vybavení učebny přírodopisu ZŠ Albrechtice nad Vltavou bude rozvíjet klíčové kompetence žáků druhého stupně ZŠ v oblasti přírodních věd. Stávající nevyužívaná učebna bude vybavena nábytkem, demonstračními pracovišti, audiovizuální technikou a speciálními pomůckami pro přírodopis. Učebnu s kapacitou 20 žáků budou využívat od školního roku 2022/2023 všichni žáci druhého stupně ZŠ v Albrechticích nad Vltavou.

Na tento projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

 

Ministerstvo pro místní rozvoh ČR Evropský fond pro regionální rozvoj

  

________________________________________________

 

Obecní byty Údraž - PD

Poskytovatel:  Jihočeský kraj 

Program: Podpora přípravy projektové dokumentace výstavby obecních bytů, 1. výzva pro rok 2021

Předmětem projektu bylo zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu nových obecních bytů v Údraži. Tímto projektem zajistíme další zájem o obecní byty jak ze strany rodin s dětmi, tak seniorů. Tím dojde i k nárůstu obyvatel v obci a dětí do mateřské a základní školy. 

Celkové náklady projektu:  844 728,84 Kč

Obdržená dotace: 603 000,00 Kč

 

Jihočeský kraj

________________________________________________________________________________________________

 

Pořízení topného systému do hasičské zbrojnice v Albrechticích nad Vltavou

Poskytovatel:  Jihočeský kraj

Program: Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2022

Předmětem projektu bylo pořízení topného systému do hasičské zbrojnice v Albrechticích nad Vltavou. Realizací akce došlo ke zhotovení topného systémů v četně tepelného čerpadla a rozvodu topné sítě a ohřevu TUV. Touto akcí došlo k dokončení rekonstrukce a dostavby hasičské zbrojnice v Albrechticích nad Vltavou. 

Celkové náklady projekttu:  692 118,00 Kč

Obdržená dotace :   266 000,00 Kč

Jihočeský kraj

_______________________________________________________________________________________________

 

Oprava fasády a šatnové sestavy v požární zbrojnici Albrechtice nad Vltavou

Poskytovatel dotace: Jihočeský kraj

Program: Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Předmětem projektu byla oprava fasády na budově hasičské zbrojnice a dále pořízení zázemí pro jednotku vybavením šatnovou sestavou pro čisté a pracovní oblečení členů jednotky tak, aby ergometricky odpovídala požadavkům k rychlému zásahu.  Realizací akce bylo dosaženo lepšího vzhledu a ochrany budovy a dosaženo zákonných požadavků pro zásahové jednotky.

Celkové náklady projektu:   412 819,60 Kč

Dotace před vyúčtováním :    200 000,00 Kč

Jihočeský kraj

 

________________________________________________________________________________________________

 

Oprava kaple Panny Marie

Poskytovatel dotace : Ministerstvo zemědělství ČR 

Program : Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 

Byla zrestaurována kaple Panny Marie v Chřešťovicích. V plném rozsahu  byly provedeny opravy a nátěry vnější i vnitřní omítky, provedeno odvodnění kaple, ošetření kamenného zdiva a oprava osazení kamenných schodišťových stupňů, nátěry truhlářských a kovových stavebních prvků. 

Celkové náklady projektu:  220 401,73 Kč

Dotace před vyúčtování :   154 281,00 Kč

 

Zemědělství: vybavení služebního bytu za 830 tisíc - Ekonomický deník

_______________________________________________________________________________________________

 

Rekonstrukce vytápění šatny TJ Albrechtice nad Vltavou

PoskytovatelJihočeský kraj

Program: Podpora sportovní infrastruktury

Předmětem projektu bylo zajištění bezpečného a efektivního vytápění a ohřev TUV. V časovém termínu se podařilo zajistit změnu vytápění šaten TJ tepelným čerpadlem s rozvodem do radiátorů a zajistit dostatek ohřívané teplé vody.

 

Celkové náklady projektu: 466 434,40 Kč

Obdržená dotace:  260 000,00 Kč

 

Jihočeský kraj

________________________________________________________________________________________________

 

„Kostel sv. Petra a Pavla, parc.č.5, k.ú. Albrechtice nad Vltavou, rejstř.č. ÚSKP 20538/3-2444 – obnova 4 ks kapliček v areálu hřbitova (vyjma položky – Restaurátorská zpráva)“

Poskytovatel:  Jihočeský kraj

Program:  Kulturní dědictví

Předmětem projektu bylo provedení odborných restaurátorských oprav na 4 ks kapličkách, kdy vlivem posunu terénu došlo k trhlinám na hřbitovní zdi na které se malby nacházejí, a tím byly kapličky poškozeny. Byla provedena odborná injektáž a tmelení prasklin, provedena lokální retuš, čímž došlo ke zcelení malovaných ploch. Záměr a cíl dotace byl zcela naplněn.

 

Celkové náklady projektu:  110 170,00 Kč

Obdržená dotace:   60 000,00 Kč

 

________________________________________________________________________________________________

 

Vltava vypráví

Poskytovatel: Jihočeský kraj

Program: Podpora kultury

Předmětem projektu bylo vybudování vzpomínkového místa v místní části Hladná s historií vorařství ve formě informačního panelu a laviček ve vorařském stylu. Toto místo je vzpomínkou nejen na pana Václava Husu, ale na všechny voraře, kteří se tímto těžkým řemeslem živili.  

 

Celkové náklady projektu:   126 700,00 Kč

Obdržená dotace:     40 000,00 Kč

 

Jihočeský kraj

_________________________________________________________________________________________________

 

Opravy MK v místní části Újezd

Poskytovatel:  Jihočeský kraj

Program:  Podpora oprav a rekonstrukcí místních komunikací 2022

Přemětem projektu byla oprava místní komunikace v obci Újezd, kterou došlo k lepší přístupnosti k domům místních občanů a chatařů. Byla provedena kompletní obnova krytu vozovky a instalace příjezdových žlabů pro umožnění svedení dešťových vod do existujícího potrubí.

 

Celkové náklady projektu:     1 536 649,60 Kč

Obdržená dotace:       637 918,00 Kč

 

Jihočeský kraj

 

_________________________________________________________________________________________________

 

Podpora narozených dětí z Jihočeského kraje

Poskytovatel :  Jihočeský kraj

Program :   Podpora narozených dětí z Jihočeského kraje 

Přemětem dotačního programu je podpora rodin trvale žijících na území Jihočeského kraje, poskytnutých Jihočeským krajem prostřednictvím příslušných obcí Jihočeského kraje pro narozené děti od 1.1.2022 do 31.12.2024. 

- účelu bude dosaženo při slavnostním vítání občánků s poskytnutím peněžního daru společně s předáním "Krajského rodného listu Jihočecha" 

 

Jihočeský kraj

 

Kontakty

Obecní úřad
Albrechtice nad Vltavou 79,
PSČ 398 16

IČ 00249521   DIČ CZ00249521

bankovní spojení: 3424271/0100

ID datové schránky: nq9br5t


+420 382 288 103

+420 382 288 193

+420 382 288 182

+420 607 028 516

ou@albrechticenadvltavou.cz

Po 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
St 7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30
Čt 7:30 - 12:00
7:30 - 12:00 | 12:45 - 15:30

Dnes

ikona kalendář

Dnes je pátek
29. září 2023

svátek dnes má:

Jihočeský krajEvropská unieROP JihozápadSkupina ČEZ
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ministerstvo pro místní rozvorj ČR